Varovanje
osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov

Pravila glede ravnanja z osebnimi podatki

Upravljalec

Odvetniška pisarna Draškovič d.o.o.,

Puharjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
matična številka: 9082174000

Odgovorna oseba za zbirko osebnih podatkov je Mišo Draškovič.
Kontaktni naslov odgovorne osebe za varstvo podatkov: info@draskovic.si

1.

Namen Pravil glede ravnanja z osebnimi podatki v Odvetniški pisarni Draškovič d.o.o. (v nadaljevanju: Pravila) je seznanitev uporabnikov storitev pri upravljalcu ter drugih oseb (v nadaljevanju:  ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani upravljalca ter pravicami posameznikov na tem področju. Hkrati pa so pravila namenjena tudi kot dopolnitev podanega soglasja za obdelavo osebnih podatkov. Soglasje je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu.

 

Odvetniška pisarna Draškovič d.o.o. (upravljalec) pri obdelavi osebnih podatkov spoštuje določbe in standarde veljavnih predpisov in ima vzpostavljen notranji sistem organizacije dela (izvajanja) in nadzora, ki bo omogočal ravnanje skladno z navedenimi predpisi.

2.

Upravljalec hrani in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namen opravljanja odvetniške dejavnosti in sicer kadar tako določa zakon ali na podlagi privolitve posameznika. Upravljalec hrani in obdeluje osebne podatke v obsegu in za potrebe komuniciranja na sodiščih, pred organi, na sestankih, po pošti, prek elektronske pošte, telefona ali drugih komunikacijskih sredstev. Imetnik sodiščem, državnim organom, organom lokalnih skupnosti, strankam in nasprotnim strankam pošilja pravne nasvete, obvestila, zahteve, vloge in raznovrstne druge pravne listine, ki so povezane z opravljanjem odvetniškega poklica.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznika ali na zakonski podlagi.

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest, za katere ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja. v tem primeru veljajo izjave na spletnih straneh, ki jih obiskujete.

3.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije in jih ne iznašamo v druge države.

4.

Osebne podatke posameznika hranimo:

  • do izbrisa celotne zbirke podatkov;
  • do prenehanja zakonske podlage oziroma do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika.
    Če bi pri upravljalcu prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma in trajno izbrisali. Po prenehanju zakonske podlage oziroma preklica soglasja posameznika, njegove osebne podatke brez odlašanja in trajno izbrišemo.

5.

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

  • vpogled,
  • popravek netočnega osebnega podatka,
  • izbris,
  • omejitev obdelave
  • ali prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje.

V primeru, da bi pri upravljalcu želeli obdelovati osebne podatke za kak drug namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bo posameznik pred pričetkom obdelave zaprošen, da s tem soglaša.

Preklic soglasja s strani posameznika ne vpliva na zakonitost in upravičenost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do preklica.

Vsako soglasje, ki je podlaga za obdelavo osebnih podatkov mora biti izrecno, točno in svobodno. V nedorečenih situacijah bo upravljalec  soglasje posameznika razlagal restriktivno.


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima lahko zahteva, da upravljalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, če obdelava osebnih podatkov ni več potrebna na podlagi zakona, če obdelava ni zakonita, ali če je preklicano soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico doseči, da upravljalec omeji obdelavo, če posameznik oporeka oporeka če oporekate točnosti podatkov, upravljavcu pa je otčnodst podatkov onemogočeno preveriti omogoča preveriti točnost podatkov,če gre za nezakonito obdelavo podatkov, posameznik špa nasprotuje izbrisu podatkov, ampak zahteva le omejitev, če posameznik potrebuje podatke za uveljavljanje, izvajanje in obrambo zahtevkov, upravljalec pa jih ne potrebuje več za namene obdelave, v primeru vloženega pritožbe v zvezi obdelavo, dokler se ne ugotovi ali so razlogi v pritožbi utemeljeni in zakoniti.

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov posameznika se pošlje na elektronski naslov info@draskovic.si ali po pošti na naslov Odvetniška pisarna Draškovič d.o.o., Puharjeva ulica 3, 1000 Ljubljana. Na enak način se vloži tudi zahteva za vpogled, popravek netočnega osebnega podatka, popoln izbris, prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Posameznik ima pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši predpise RS ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Za vprašanja, ki s temi Pravili niso urejena, se neposredno uporabljajo zavezujoči predpisi v RS in EU.