Delovno pravo
in skladnost

Delovno pravo in skladnost

Delodajalcem in delavcem nudimo ažurno svetovanje in zastopanje pri urejanju njihovih delovnih razmerij v katere vstopajo.
Delodajalcem svetujemo pri pripravi pogodb o zaposlitvi in drugih listin ter delovnopravnih aktov (akti o sistemizaciji delovnih mest, pravilniki delodajalcev, sklepov, itd.), nudimo svetovanje glede pravic in obveznosti tekom trajanja delovnih razmerij ter glede prenehanja delovnih razmerij, vključno s postopki odpovedi pogodb o zaposlitvi), zaposlovanje in prenehanje pogodb zaščitenim kategorijam delavcev (invalidi, starejši delavci, itd.), odpovedi večjemu številu delavcev, stranke pa tudi zastopamo na sodiščih, pred inšpekcijskimi organi, v upravnih in drugih postopkih.
Delavcem prav tako nudimo pravno svetovanje, pregled pogodb in drugih listin, pripravo zahtevkov in vseh vrst tožb ter zastopanje v primerih sporov pred sodiščem. Na podlagi preteklih izkušenj pa strankam nudimo tudi sodelovanje pri sindikalnih pogajanjih, delu sindikata in sveta delavcev.
V okviru delovnega prava posebej izpostavljamo tudi urejanje odnosov s člani uprav oz. poslovodstev podjetij, svetovanje pri sklepanju pogodb, urejanju razmerij in zastopanju na sodiščih ter pred drugimi organi.
Ukvarjamo pa se tudi s pripravo pravilnikov, pogodb, vseh potrebnih listin, splošnih pogojev in aktov, ki so potrebni za zagotovitev skladnosti poslovanja z zavezujočimi predpisi (varstvo osebnih podatkov, itd.).

Delovno pravne pogodbe in sklepi

Splošni akti delodajalca, varnost in zdravje pri delu

Pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi in vodilnimi delavci

Delovni spori

Skladnost poslovanja

Korporacijsko
pravo

Korporacijsko pravo

Ukvarjamo se z vsemi vrstami storitev in poslov korporacijskega prava. Udeležencem korporacijskih razmerij – družbenikom, poslovodstvom, članom uprav, nadzornikom in drugim svetujemo pri ustanovitvah družb, statusnih spremembah, sestavi internih aktov gospodarskih družb (sestava družbene pogodbe, akta o ustanovitvi družbe, sestavi statutov/aktov o ustanovitvi in pravilnikov gospodarske družbe) ter tudi pri vseh vprašanjih povezanih s združitvami in nakupi družb.
Korporacijsko pravo je pravna panoga, ki jo pri poslovanju potrebuje vsako podjetje, saj ureja razmerja med družbeniki posameznih družb, ter tudi med družbeniki na eni strani in organi upravljanja na drugi strani. V okviru korporacijskega prava se ukvarjamo tudi z vprašanji vodenja in nadzora družb, pristojnostmi posameznih organov družb (uprave, poslovodstvo in nadzorniki) ter njihove skrbnosti in odgovornosti, nagrajevanja in drugo.
Korporacijsko pravo pa ureja tudi vse oblike povezovanja in združevanja družb, prevzeme in nakupe družb in vprašanja glede investiranja tveganega kapitala in drugih kapitalskih naložb. S korporacijskim pravom je povezano tudi pravo, ki ureja kapitalske trge, investicijske sklade in družbe za upravljanje in trg vrednostnih papirjev.
Korporacijsko pravo pa je močno povezano tudi z ekonomsko-poslovnimi, finančnimi, računovodskimi in davčnimi vprašanji, zato se pri teh vprašanjih povezujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki.

Svetovanje družbenikom, nadzornikom, članom uprav

Sestava internih aktov

Skrbnost in odgovornost članov vodenja in nadzora

Nagrajevanje članov vodenja in nadzora

Kapitalski trgi

Transportno
pravo

Transportno pravo

V naši pisarni se poglobljeno ukvarjamo tudi s področjem transportnega prava. Transportno pravo je posebno področje v okviru gospodarskega prava, ki obsega prevoz tovora in oseb, pa tudi špedicijo, zavarovanje, carine ter druge posle, ki so povezani s prevozom. Glede na različna prevozna sredstva, za katera veljajo raznovrstna pravna pravila, se transportno pravo deli na pomorsko, letalsko, železniško in cestno pravo. V novejšem času pa zaradi razvoja panoge in tehnološkega razvoja k transportnemu pravu dodajamo tudi druge vrste prevozov.
Organizacijam, ki se srečujejo z izzivi transportnega prava pomagamo pri zaščiti njihovih interesov ter uveljavljanju zahtevkov. Svetujemo in zastopamo stranke pri pripravi pogodb, ki se tičejo transportnega prava (prevozna, špedicijska, skladiščna pogodba), splošnih pogojev, uveljavljanju zahtevkov iz naslova pogodb transportnega prava, voznin, odgovornosti prevoznika/podprevoznika za tovor, stranke zastopamo na sodiščih, arbitražah ter pred drugimi institucijami, svetujemo in zastopamo pri urejanju razmerij z zavarovalnicami. Ukvarjamo se z vsemi vrstami prevozov, s posebnim poudarkom na mednarodnem cestnem tovornem prometu in špediciji. Ukvarjamo se tudi z ustanovitvijo in uveljavljanjem zastavnih pravic na blagu.
V naši pisarni pa pomagamo tudi pri urejanju razmerij in reševanju sporov med delavci in delodajalci v transportu in špediciji, ki so specifična zlasti zaradi opravljanja dela v tujini.

Prevozne pogodbe, špedicijske pogodbe, splošni pogoji

Skladiščne pogodbe

Zastopanje na sodiščih, pred arbitražami

Svetovanje pri vseh poslih povezanih s prevozi (zavarovanje, carine, itd.)

Svetovanje pri delovnih razmerjih v transportu

Davki in
upravno pravo

Davki in upravno pravo

Na davčnem področju strankam nudimo pravno svetovanje in zastopanje v vseh vrstah postopkov pred FURS, vključno z inšpekcijskimi postopki in zastopanje v upravnih sporih, ki se tičejo davčnih zadev. Pravno svetujemo tako glede davkov in prispevkov, ki se plačujejo v zvezi s poslovanjem (davek na dodano vrednost, davek od dohodkov pravnih oseb, obračun plač, akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, obračun prispevkov, itd.) kakor tudi glede davkov od posamičnih poslov. Svetujemo podjetjem, drugim organizacijam in tudi posameznikom. Pri delu po potrebi sodelujemo tudi z računovodji, zunanjimi finančnimi in drugimi strokovnjaki, kar nam omogoča, da strankam nudimo celovito storitev, ki za naše stranke predstavlja dodano vrednost.
Strankam pa tudi nudimo svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov, v postopkih pred inšpekcijskimi organi in v primeru upravnih sporov. Upravno pravo in upravni postopek ter s tem povezano sodno varstvo (upravni spori) se ukvarjajo s pravnimi pravili, razmerji in postopki, kadar na eni strani nastopajo posamezniki ali pa zasebne organizacije (gospodarske družbe, zasebni zavodi, društva, itd.), na drugi strani pa nastopajo državni organi, občine oz. organi lokalne samouprave ali pa organizacije javnega prava (javni zavodi, javna podjetja, itd.). Gre za široko panogo, ki ureja tako enostavne postopke, (npr. izdaja osebnih dokumentov, vozniških dovoljenj), kot tudi kompleksne postopke (gradbena dovoljenja, inšpekcijski postopki, davki).

Pravno svetovanje in zastopanje v davčnih zadevah

Svetovanje s pomočjo zunanjih računovodij, strokovnjakov

Zastopanje in svetovanje v inšpekcijskih postopkih

Pravno svetovanje in zastopanje v upravnih postopkih

Upravni spori

Insolvenčno
pravo

Insolvenčno pravo

Naša odvetniška družba se ukvarja s pravnim svetovanjem in zastopanjem strank v vseh zadevah v zvezi s finančnim poslovanjem in insolventnostjo podjetij, drugih organizacij, podjetnikov in potrošnikov.
Finančno poslovanje podjetij je zakonsko urejeno, določa pa standarde oz. pravila razporejanja in upravljanja finančnih sredstev ter virov sredstev tako, da subjekti lahko nemoteno poslujejo. Ta pravila urejajo tako standarde poslovno finančne stroke, kakor tudi ukrepe namenjene zagotavljanju plačilne sposobnosti in kapitalske ustreznosti. Če pri subjektu pride do trajne nelikvidnosti ali pa plačilne nesposobnosti, nastopi insolventnost. Takrat pričnejo veljati določena pravila in se začnejo insolvenčni postopki.
Strankam nudimo raznovrstno pravno svetovanje pri preprečevanju insolventnosti ter pri prestrukturiranju obveznosti. V primeru, da pride do insolventnosti pa strankam svetujemo in jih zastopamo v prisilni poravnavi ali pa stečajnem postopku. Sodelujemo tako v predhodnih kot tudi v glavnih insolvenčnih postopkih, vlagamo prijave terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic, opravljamo pregled seznamov terjatev, nadzor na delom upraviteljev, pripravljamo nasprotovanje prijavljenim terjatvam ločitvenim ali izločitvenim pravicam drugih upnikov. Za naše stranke pa sodelujemo tudi v postopkih prisilne likvidacije in izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije.
Ukvarjamo pa se tudi z osebnimi stečaji, stečaji zapuščin ter odpusti obveznosti.

Finančno poslovanje podjetij, prestruktiriranje obveznosti, preprečevanje insolventnosti

Zastopanje v stečajnih postopkih in v prisilni poravnavi

Prijava terjatev, ločitvenih / izločitvenih pravic

Pregled seznamov terjatev, preverjanje dela upraviteljev

Osebni stečaj, odpust obveznosti

Odškodnine in
civilno pravo

Odškodnine in civilno pravo

Ukvarjamo se z vsemi vrstami razmerij med posamezniki, ki spadajo v okvir civilnega prava.
Pripravljamo odškodninske zahtevke za nepremoženjsko in premoženjsko škodo pri prometnih nesrečah, pri športu, rekreaciji, pri opravljanju dela in v drugih primerih. Stranke tudi zastopamo proti povzročiteljem škode in zavarovalnicam ter se z njimi pogajamo v predsodnih postopkih, mediaciji in poravnavanju. Stranke pa zastopamo tudi postopkih pred sodišči in pred arbitražami. Pri odškodninkih zadevah pa še posebno pozornost posvečamo podajanju verodostojne ocene strankam glede možnosti uspeha v postopku in pravilnega oblikovanja zahtevka (tudi po višini), kar je lahko en izmed bistvenih elementov uspeha v odškodninskih zadevah.
Stranke zastopamo v razmerjih z upniki ali dolžniki, pripravljamo razne pogodbe, izjave volje in drugo. Pregledujemo listine, uveljavljamo zahtevke v zvezi s stvarnimi napakami, v primerih ničnosti ali izpodbojnosti pogodb in tudi sicer svetujemo v osebnih in premoženjskih razmerjih zasebnikov. Stranke tudi zastopamo v sodnih postopkih, vlagamo tožbe predloge, odgovore na tožbe, predloge za izdajo začasnih in predhodnih odredb. Povsod, kjer je to možno in če je to v interesu naših strank pa poskušamo morebitna nesoglasja in spore reševati na miren način, s pogajanji, v okviru mediacije ali s sklenitvijo izvensodne ali sodne poravnave.

Oblikovanje odškodninskih zahtevkov, pogajanja, zastopanje na sodišču

Priprava in pregled pogodb, listin, uveljavljanje zahtevkov

Svetovanje v osebnih in premoženjskih pravnih razmerjih

Mediacije, sklepanje izvensodnih in sodnih poravnav

Zastopanje strank pred sodišči

Družinska razmerja
in dedovanje

Družinska razmerja in dedovanje

V dednih zadevah nudimo svetovanje pri vseh pravnih vprašanjih, ki se tičejo prehoda premoženja od zapustnika na njegove naslednike. Ukvarjamo se s pripravo oporok, volil, zastopamo v zapuščinskih postopkih, vlagamo dedne izjave, nujne deleže, prijavljamo terjatve in uveljavljamo zahtevke za izločitev zapuščine. Ukvarjamo se tudi z darilnimi pogodbami za primer smrti, pogodb o dosmrtnem preživljanju, izročilnih pogodb, pogodb o preužitku in drugih pogodb in listin. Stranke pa zastopamo tudi v pravdnih postopkih, ki se tičejo dedno pravnih vprašanj, zapuščinskih postopkih zaradi naknadno najdenega premoženja in s stečajem zapuščine.
Družinsko pravo pa je pravna panoga, ki ureja osebna in družinska stanja posameznikov: rojstvo, otroštvo, zakonsko zvezo ter z njimi izenačene partnerske skupnosti, starševstvo itd. Gre za sicer pravna razmerja, pri katerih pa so že po naravi stvari vključena tudi čustva, zato so ta razmerja večkrat kompleksna. Strankam v družinsko pravnih zadevah nudimo pravno svetovanje in zastopanje v vseh postopkih zaradi razvez, zaradi dodelitev otrok v varstvo in vzgojo, stikih s starši, zaradi določitve preživnine, zaradi ugotovitve oz. izpodbijanja očetovstva, pri posvojitvah itd. Stranke zastopamo pri razdelitvi skupnega premoženja, jim pripravljamo osnutke vseh listin, pogodb in jih zastopamo v postopkih pred sodiščem.

Sestava oporok, volil in dednih izjav

Zastopanje v zapuščinskih postopkih in pravdnih postopkih

Družinska razmerja, razveze zakonskih zvez, prenehanje partnerskih skupnosti

Dodelitev otrok v varstvo in vzgojo, stiki, preživninske obveznosti

Delitev skupnega premoženja, pogodbe med partnerji

Kazensko pravo
in prekrški

Kazensko pravo in prekrški

V kazenskih in v prekrškovnih zadevah strankam nudimo zastopanje v kazenskem, prekrškovnem postopku, zastopanje obdolženega oz. osumljenega, kot tudi zastopanje oškodovanca, in v vseh drugih fazah postopka, pri preiskavah ter v postopkih pred policijo. Ukvarjamo se tudi s pravnim svetovanjem in pripravo zagovorov, kazenskih ovadb, zasebnih tožb, predlogov za pregon in drugih listin.

Zastopanje v kazenskih in predkazenskih postopkih

Zagovori obdolžencev, osumljencev

Zastopanje oškodovancev

Zastopanje v prekrškovnih zadevah

Kazenske ovadbe

Stopite v
stik z nami

Stopite v
stik z nami