Nepremičninsko
in gradbeno pravo

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Za naše stranke sodelujemo pri vseh vrstah nepremičninskih transakcij, vse od enkratnih nepremičninskih poslov, pa do kompleksnih nepremičninskih projektov. S pomočjo izkušenj in proaktivnim pristopom sodelujemo z investitorji, prodajalci, kupci, bankami, leasingodajalci, nepremičninskimi agencijami in drugimi udeleženci nepremičninskih poslov. Strankam pa tudi svetujemo in jih zastopamo pri pridobivanju vseh vrstah dovoljenj pred upravnimi organi, občinami, pri vlaganju upravnih sporov v zvezi s tem postopki. Urejamo ustanovitev služnosti, hipotek in drugih bremen, ter zemljiškoknjižne postopke in posle. Svetujemo pa tudi pri davčnih postopkih v zvezi z nepremičninskimi posli.

Strankam nudimo pravno podporo pri urejanju najemnih razmerij in pri upravljanju nepremičnin. Pravno svetujemo najemnikom in najemodajalcem pri sklepanju in izvrševanju najemnih pogodb. Lastnikom nepremičnin in upravnikom ter izvajalcem storitev pa svetujemo pri vseh poslih in postopkih, ki se tičejo obratovanja in vzdrževanja nepremičnin (rednega, investicijskega in tudi intervencijskega vzdrževanja). Ukvarjamo pa se tudi s pravnim svetovanjem in zastopanjem v zvezi z opravljanjem poslov upravnikov večstanovanjskih stavb.

Na področju gradbeništva pa strankam pomagamo pri sklepanju, izvrševanju, kakor tudi preprečevanju in reševanju sporov iz projektantskih, gradbenih in drugih pogodb v gradbeništvu, ob uporabi določb predpisov in domačih ter mednarodnih gradbenih standardov in običajev. Ukvarjamo se z uveljavljanjem zahtevkov v zvezi s pogodbami, zlasti plačilom za opravljeno delo, svetovanjem glede uporabe in unovčevanja instrumentov zavarovanja terjatev in plačil v zvezi z gradbenimi pogodbami (bančne garancije, menice, zadržana sredstva, itd.), razmerji s podizvajalci (neposredna plačila), garancijskimi zahtevki in zahtevki iz naslova jamčevanja za stvarne napake. Strankam pa svetujemo in jih zastopamo tudi v postopkih javnega naročanja, vključno z vlaganjem revizijskih in drugih zahtevkov.

Nepremičninske pogodbe (prodajne, najemne pogodbe, itd.)

Pravno svetovanje pri nepremičninskih projektih

Pravno svetovanje pri upravljanju nepremičnin

Gradbene in projektantske pogodbe

Javna naročila

Stopite v
stik z nami

Stopite v
stik z nami

Ostala področja dela

Celovito
pravno
svetovanje

Celovito
pravnosvetovanje

Gospodarske transakcije in reševanje sporov

Gospodarske
transakcije in
reševanje sporov

Pogodbe o zaposlitvi, pravilniki o sistemizaciji, nagrajevanje delavcev, bonitete, delovno pravni postopki in spori pred sodišči, zastopanje v inšpekcijskih postopkih, varstvo osebnih podatkov, skladnost poslovanja s predpisi

Ustanovitev gospodarskih družb, sestava družbenih pogodb, aktov o ustanovitvi, ustanovitev podružnic, svetovanje pri statusnih spremembah, nakupi, povezovanje in združitve družb, korporacijsko upravljanje, investiranje tveganega kapitala

Prevozne in špedicijske pogodbe, uveljavljanje zahtevkov in svetovanje v sporih glede voznin, stvarnih napak, odgovornost prevoznika in podprevoznika, odškodnine, urejanje razmerij z zavarovalnicami, uveljavljanje zahtevkov, skladiščne pogodbe

Pravno svetovanje glede davkov, ki se tičejo tekočega poslovanja (obračun plač, DDV, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnina, itd.), davka pri posamičnih poslih (nepremičnine, itd.), upravno pravo in postopek, inšpekcijski postopki, upravni spori

Pravno svetovanje pri preprečevanju insolventnosti, prestrukturiranje obveznosti, zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih, prijave terjatev in ločitvenih pravic, pregled seznamov terjatev, preverjanje dela upraviteljev, osebni stečaji

Odškodninski zahtevki za škodo pri nesrečah, športu, na delovnem mestu in drugo, zastopanje proti povzročiteljem in zavarovalnicam, upniško dolžniška razmerja, pogodbena razmerja med posamezniki, osebna razmerja, zastopanje pred sodišči, pravdni in nepravdni postopki

Oporoke, volila, dedne izjave, zastopanje strank v zapuščinskih postopkih, darila za primer smrti, dosmrtno preživljanje, izročilne pogodbe, preužitek, razveze zakonskih zvez, dodelitev otrok v varstvo in vzgojo, stiki, preživnine, skupno premoženje

Zastopanje v kazenskih postopkih, preiskavah, predkazenskih postopkih, zagovori obdolžencev, osumljencev, zastopanje oškodovancev, postopki pred policijo, zasebne tožbe, predlogi za pregon, zastopanje v prekrškovnih zadevah, kazenske ovadbe