Gospodarske transakcije in
reševanje sporov

Gospodarske transakcije in reševanje sporov

Naše stranke spremljamo pri sklepanju vseh pravnih razmerij, v katere vstopajo pri poslovanju. Nudimo jim pravno pomoč v vseh fazah transakcij, tako pri sklepanju gospodarskih pogodb oz. dogovorov, pravni formulaciji določil, kakor tudi pri spremljanju, izvajanju oz. kontroli izvajanja pogodb. Svetujemo pa tudi v zvezi s prenehanjem pogodb oz. dogovorov. Strankam pomagamo pri oblikovanju praktičnih pravnih rešitev, ki jim v največji možni meri omogočajo uspešno sodelovanje z njihovimi partnerji in izvrševanje njihovih ciljev oz. planov. Na ta način lahko pripomoremo k ustvarjanju stabilnega pravnega in poslovnega okolja za naše stranke ter doseganju dolgoročnega uspeha.

V zvezi s sklepanjem in izvrševanjem pogodb posvečamo posebno pozornost instrumentom zavarovanja plačil in terjatev. Poslovna in bančna praksa sta namreč oblikovala celo vrsto pravnih rešitev, ki strankam nudijo bolj ali manj ustrezno zavarovanje njihovih terjatev in plačil. Nekateri instrumenti so enostavnejši, drugi kompleksnejši, medsebojno pa se razlikujejo tudi po ceni oz. stroških uporabe ter nekaterih drugih vidikih. Vsekakor pa je uporaba in poznavanje teh instrumentov za podjetja in druge organizacije zelo pomembna, saj je od uspešne uveljavitve plačil in terjatev lahko odvisen tudi obstoj podjetij oz. organizacij.

Eno izmed pomembnejših poslanstev pri opravljanju našega poklica je tudi preprečevanje nesoglasij ali sporov naših strank s tretjimi osebami, ko vstopajo v raznovrstna razmerja, česar se zavedamo v vseh fazah našega dela. V primeru, da se sporom ni mogoče izogniti pa se osredotočamo na to, da je zastopanje interesov naših strank v postopkih pred sodišči, arbitražami ali drugimi organi, čim bolj učinkovito sledi zastavljenim ciljem, ki si jih zastavimo s strankami.
Stranke pa zastopamo in jim svetujemo tudi v postopkih uveljavljanja terjatev v izvršilnih postopkih, kakor tudi postopkih začasnih odredb in predhodnih odredb.

Priprava, pregled gospodarskih pogodb

Sodelovanje pri pogajanjih

Instrumenti zavarovanja plačil in terjatev

Zastopanje pred sodišči, priprava tožb, odgovorov na tožbe

Izvršilni postopki, začasne in predhodne odredbe

Stopite v
stik z nami

Stopite v
stik z nami

Ostala področja dela

Celovito pravno
svetovanje

Nepremičninsko
in gradbeno pravo

Pogodbe o zaposlitvi, pravilniki o sistemizaciji, nagrajevanje delavcev, bonitete, delovno pravni postopki in spori pred sodišči, zastopanje v inšpekcijskih postopkih, varstvo osebnih podatkov, skladnost poslovanja s predpisi

Ustanovitev gospodarskih družb, sestava družbenih pogodb, aktov o ustanovitvi, ustanovitev podružnic, svetovanje pri statusnih spremembah, nakupi, povezovanje in združitve družb, korporacijsko upravljanje, investiranje tveganega kapitala

Prevozne in špedicijske pogodbe, uveljavljanje zahtevkov in svetovanje v sporih glede voznin, stvarnih napak, odgovornost prevoznika in podprevoznika, odškodnine, urejanje razmerij z zavarovalnicami, uveljavljanje zahtevkov, skladiščne pogodbe

Pravno svetovanje glede davkov, ki se tičejo tekočega poslovanja (obračun plač, DDV, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnina, itd.), davka pri posamičnih poslih (nepremičnine, itd.), upravno pravo in postopek, inšpekcijski postopki, upravni spori

Pravno svetovanje pri preprečevanju insolventnosti, prestrukturiranje obveznosti, zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih, prijave terjatev in ločitvenih pravic, pregled seznamov terjatev, preverjanje dela upraviteljev, osebni stečaji

Odškodninski zahtevki za škodo pri nesrečah, športu, na delovnem mestu in drugo, zastopanje proti povzročiteljem in zavarovalnicam, upniško dolžniška razmerja, pogodbena razmerja med posamezniki, osebna razmerja, zastopanje pred sodišči, pravdni in nepravdni postopki

Oporoke, volila, dedne izjave, zastopanje strank v zapuščinskih postopkih, darila za primer smrti, dosmrtno preživljanje, izročilne pogodbe, preužitek, razveze zakonskih zvez, dodelitev otrok v varstvo in vzgojo, stiki, preživnine, skupno premoženje

Zastopanje v kazenskih postopkih, preiskavah, predkazenskih postopkih, zagovori obdolžencev, osumljencev, zastopanje oškodovancev, postopki pred policijo, zasebne tožbe, predlogi za pregon, zastopanje v prekrškovnih zadevah, kazenske ovadbe