Celovito
pravno svetovanje

Celovito pravno svetovanje

Podjetja in druge organizacije (zavodi, društva, itd.), pa tudi posamezniki, pri srečevanju s pravnimi izzivi potrebujejo odziven pristop in strokovno svetovanje, ki je prilagojeno njihovim potrebam.

Veliko manjših organizacij internih pravnikov niti ne zaposluje, večje organizacije pa potrebujejo svetovanje, ki predstavlja dodano vrednost upravam oz. poslovodjem podjetij pri sprejemanju odločitev. Večletne izkušnje pri delu z gospodarstvom nam omogočajo, da prepoznavamo potrebe podjetij in oblikujemo ustrezne predloge oziroma rešitve.

Naša odvetniška pisarna se poglobljeno ukvarja z vprašanji gospodarskega in civilnega prava, s katerim se podjetja srečujejo pri opravljanju svojih dejavnosti in poslov. Usposobljeni smo tako za urejanje in reševanje razmerij znotraj podjetja, med zaposlenimi, družbeniki, organi upravljanja in vodenja, kakor tudi navzven, pri razmerjih s kupci, poslovnimi partnerji, konkurenti in drugimi osebami, v razmerju do državnih organov in nosilcev javnih pooblastil.

Organizacijam in posameznikom tako nudimo pravno svetovanje, pregled in pripravo osnutkov listin, kakor tudi pomoč pri urejanju pravnih razmerij s področja statusnega prava, delovnega prava, zaposlovanja, skladnosti poslovanja z veljavnimi predpisi in drugih področij, relevantnih za poslovanje. Poleg pravnega svetovanja pa nudimo tudi zastopanje v sodnih postopkih, pred upravnimi, inšpekcijskimi in drugimi organi, kakor tudi arbitražo.

Pri opravljanju našega dela se zanašamo na redno in odprto komunikacijo s strankami ter na vzpostavljanje dolgoročnega sodelovanja. To nam omogoča, da se podrobno seznanimo s pravnimi problemi, da prepoznamo tveganja, s katerimi se stranke soočajo pri opravljanju svojega posla. Na ta način pa lahko skupaj oblikujemo rešitve, ki so strokovne in tudi praktično uporabne. Kadar je to potrebno, pa se pri delu povezujemo in sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki raznovrstnih področij in specializacij.

Priprava in pregled internih aktov, pravilnikov sklepov

Priprava pravnih mnenj

Svetovanje v postopkih pred inšpekcijami, FURS in drugimi organi

Pravni skrbni pregledi

Skladnost poslovanja s predpisi

Stopite v
stik z nami

Stopite v
stik z nami

Ostala področja dela

Gospodarske
transakcije in
reševanje sporov

Gospodarske transakcije in reševanje sporov

Nepremičninsko
in gradbeno
pravo

Nepremičninsko in gradbeno pravo

Pogodbe o zaposlitvi, pravilniki o sistemizaciji, nagrajevanje delavcev, bonitete, delovno pravni postopki in spori pred sodišči, zastopanje v inšpekcijskih postopkih, varstvo osebnih podatkov, skladnost poslovanja s predpisi

Ustanovitev gospodarskih družb, sestava družbenih pogodb, aktov o ustanovitvi, ustanovitev podružnic, svetovanje pri statusnih spremembah, nakupi, povezovanje in združitve družb, korporacijsko upravljanje, investiranje tveganega kapitala

Prevozne in špedicijske pogodbe, uveljavljanje zahtevkov in svetovanje v sporih glede voznin, stvarnih napak, odgovornost prevoznika in podprevoznika, odškodnine, urejanje razmerij z zavarovalnicami, uveljavljanje zahtevkov, skladiščne pogodbe

Pravno svetovanje glede davkov, ki se tičejo tekočega poslovanja (obračun plač, DDV, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnina, itd.), davka pri posamičnih poslih (nepremičnine, itd.), upravno pravo in postopek, inšpekcijski postopki, upravni spori

Pravno svetovanje pri preprečevanju insolventnosti, prestrukturiranje obveznosti, zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih, prijave terjatev in ločitvenih pravic, pregled seznamov terjatev, preverjanje dela upraviteljev, osebni stečaji

Odškodninski zahtevki za škodo pri nesrečah, športu, na delovnem mestu in drugo, zastopanje proti povzročiteljem in zavarovalnicam, upniško dolžniška razmerja, pogodbena razmerja med posamezniki, osebna razmerja, zastopanje pred sodišči, pravdni in nepravdni postopki

Oporoke, volila, dedne izjave, zastopanje strank v zapuščinskih postopkih, darila za primer smrti, dosmrtno preživljanje, izročilne pogodbe, preužitek, razveze zakonskih zvez, dodelitev otrok v varstvo in vzgojo, stiki, preživnine, skupno premoženje

Zastopanje v kazenskih postopkih, preiskavah, predkazenskih postopkih, zagovori obdolžencev, osumljencev, zastopanje oškodovancev, postopki pred policijo, zasebne tožbe, predlogi za pregon, zastopanje v prekrškovnih zadevah, kazenske ovadbe